Menu
EUR
  • Snelle bezorging
  • This is another second useful usp
  • Something like free shipping above 50 EUR
  • Last but not least your fourth usp

Regulamin

Zawartość:
Artykuł 1- Definicje
Artykuł 2- Tożsamość korporacyjna / Przedsiębiorca
Artykuł 3- Istotność
Artykuł 4- Oferta
Artykuł 5- Umowa
Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia
Artykuł 7 - Opłaty za wypłatę
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Ceny
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancje
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, zakończenie i przedłużenie
Artykuł 13 - Płatności
Artykuł 14 - Reklamacje
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Postanowienia dodatkowe i odmienne
Artykuł 17 - Warunki ogólne / Regulamin Płatności później


Artykuł 1 - Definicje
W niniejszym Regulaminie obowiązują następujące definicje:

Okres rozpatrzenia: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.
Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w imieniu firmy lub zawodu i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość.

Dzień: dzień kalendarzowy

Transakcja długoterminowa: umowa zawierana na odległość dotycząca serii produktów i usług, których obowiązek dostawy i zakup są rozłożone na określony czas.

Trwały nośnik: każde narzędzie, które umożliwia odbiorcy lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób, który jest dostępny przez okres w przyszłości dla celów tych informacji i które pozwala na zachowanie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość wypowiedzenia przez konsumenta umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub firma oferująca produkty konsumentom na odległość.
Umowa zawierana na odległość: umowa oparta na zorganizowanym przez firmy systemie sprzedaży produktów i usług na odległość, obejmująca zawarcie umowy z wykorzystaniem jednej lub kilku technik porozumiewania się na odległość.

Technika porozumiewania się na odległość: środek, za pomocą którego można zawrzeć umowę bez spotykania się konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym miejscu i czasie.

 

Artykuł 2- Tożsamość korporacyjna / Przedsiębiorca

Zarejestrowana nazwa firmy:
Adres:
Numer telefonu:
E-mail:
Numer Izby Handlowej:
Numer identyfikacyjny VAT:

Jeżeli działalność przedsiębiorcy podlega odpowiedniemu systemowi licencjonowania: dane organu nadzorczego.
Jeżeli przedsiębiorca wykonuje zawód regulowany:
Stowarzyszenie zawodowe, którego członkiem jest przedsiębiorca:
Zawód, lokalizacja w UE lub Europejskim Obszarze Gospodarczym, gdzie ten zawód jest przypisany:
Odniesienie do zasad zawodowych obowiązujących w Holandii oraz instrukcje, gdzie i jak są dostępne te zasady zawodowe.


Artykuł 3- Istotność

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość tekst ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe przed zawarciem umowy na odległość, zostanie wskazane, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się u przedsiębiorcy i na żądanie konsumenta niniejsze ogólne warunki zostaną mu przesłane jak najszybciej bez dodatkowych kosztów.

Jeżeli umowa na odległość jest zawierana drogą elektroniczną, niezależnie od poprzedniego artykułu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną, aby można go było łatwo zapisać na trwałym nośniku. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie konsument może znaleźć ogólne warunki w formie elektronicznej oraz że niniejsze warunki zostaną przesłane konsumentowi drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta bez dodatkowych kosztów. wysłane.

W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów i usług, artykuły drugi i trzeci stosuje się mutatis mutandis, a w przypadku sprzecznych warunków konsument może powołać się na odpowiednie warunki, które są najkorzystniejsze do konsumenta.


Artykuł 4- Oferta

Jeśli oferta ma ograniczoną ważność lub ma inne specyfikacje, zostanie to wyraźnie zaznaczone.
Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę produktów/usług. Obrazy używane przez przedsiębiorcę są prawdziwym odzwierciedleniem produktów i usług. Oczywiste błędy

a błędy nie wiążą przedsiębiorcy.

Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z ofertą w momencie jej przyjęcia przez konsumenta. Dotyczy to w szczególności:
cena z podatkami
ewentualne koszty dostawy
sposób zawarcia umowy oraz niezbędne podpisy
czy prawo do odstąpienia jest stosowane
sposób płatności, dostawy i wykonania umowy
termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę
wysokość taryfy za komunikację na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii komunikacji na odległość są naliczane na innej podstawie niż zwykła taryfa za komunikację
czy umowa została zarchiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać
sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić informacje podane przez niego w ramach umowy, a w razie potrzeby także je sprostować
wszelkie inne języki, w tym niderlandzki, dla umowy
kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z kodeksami postępowania drogą elektroniczną; I
minimalny czas trwania umowy zawieranej na odległość w przypadku umowy o świadczenie usług ciągłych.


Artykuł 5- Umowa
Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą przyjęcia przez Konsumenta oferty i spełnienia warunków.
Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza drogą elektroniczną, że otrzymał przyjęcie oferty. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi akceptacji, konsument może rozwiązać umowę.
W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska sieciowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie niezbędne środki bezpieczeństwa.
Przedsiębiorca może zgłosić lub sprawdzić w ramach prawnych, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań płatniczych, a także sprawdzić wszystkie istotne fakty i czynniki, które są niezbędne do zawarcia dobrej umowy na odległość. Jeśli na podstawie badań przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo uzasadnić i odrzucić zamówienie/wniosek lub dołączyć specjalne warunki do wykonania oferty.
Wraz z produktami lub usługami przedsiębiorca przesyła na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł przechowywać te dane w przystępny sposób na trwałym nośniku:
Jakiś. Adres siedziby firmy, pod którą konsument może składać reklamacje
B. Warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy oraz wyraźne wskazanie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy.
C. Informacje o gwarancjach i usługach posprzedażowych
D. Art. 4 ust. 3, chyba że przedsiębiorca przesłał już tę informację przed zawarciem umowy.
mi. Wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres jednego roku lub dłużej lub jest zawarta na czas nieokreślony.
W przypadku transakcji długości poprzednią klauzulą ​​jest e. dotyczy tylko pierwszej dostawy.


Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia

Dostawa produktów:
Po zakupie produktów Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub wcześniej wyznaczonego przedstawiciela konsumenta u przedsiębiorcy.
W okresie odstąpienia od umowy konsument musi ostrożnie obchodzić się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi zwrócić produkt wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu przedsiębiorcy, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami udzielonymi przez przedsiębiorcę.

Dostawa usług:
Po zakończeniu świadczenia usług Konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny przez co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi zastosować się do rozsądnych i jasnych instrukcji, które przedsiębiorca przekazał wraz z ofertą lub ostatecznie przy dostawie usługi.


Artykuł 7 - Opłaty za wypłatę
Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, nie musi ponosić więcej niż koszty zwrotu produktu.

produkt. Jeżeli konsument zapłacił, przedsiębiorca musi zwrócić tę kwotę jak najszybciej, jednak nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy lub po wysłaniu przesyłki zwrotnej.

 

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia, o ile przewidziano w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie i co najmniej w odpowiednim czasie oświadczył to przed zawarciem umowy.

Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku produktów, które zostały sporządzone przez przedsiębiorcę według specyfikacji konsumenta:
B. Że mają wyraźnie osobisty charakter
C. Które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi
D. To może szybko się zepsuć lub zestarzeć
mi. Której cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu
F. Pojedyncze gazety i czasopisma
G. W przypadku nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz programów komputerowych, które konsument zerwał z pieczęcią.
Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku następujących usług:
Jakiś. Dotyczące zakwaterowania, transportu, restauracji lub spędzania wolnego czasu w określonym dniu lub w określonym czasie.
B. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
C. Zakłady bukmacherskie i loterie


Artykuł 9 - Ceny
W okresie obowiązywania oferty podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmian cen na skutek zmiany stawek podatku VAT.

Niezależnie od poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty i usługi o zmiennych cenach, gdy ceny te podlegają wahaniom na rynku finansowym, a przedsiębiorca nie ma na to wpływu. Ta zależność od wahań oraz fakt, że podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
Podwyżki cen w okresie 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.

Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak zastrzegł i wynikają z przepisów prawa lub przepisów. Lub konsument jest uprawniony do rozwiązania umowy od dnia, w którym podwyżka ceny staje się skuteczna. Ceny podane w ofercie zawierają podatek VAT.


Artykuł 10 - Zgodność i gwarancje
Przedsiębiorca zapewnia, że ​​produkty i usługi są zgodne z umową, zapewnia specyfikację podaną w ofercie, zapewnia rozsądne wymagania, solidność i/lub użyteczność oraz zapewnia obowiązujące przepisy prawne w dniu powstania i/lub przepisy rządowe. Jeżeli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.
Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa i roszczenia, jakie konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy.


Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Przedsiębiorca będzie obserwował przyjmowanie i realizację zamówień na produkty oraz przy ocenie zgłoszeń na usługi z największą możliwą starannością.

Za miejsce dostawy uważa się adres podany przez konsumenta przedsiębiorcy.

Z uwzględnieniem postanowień art. 4 ogólnych warunków/postanowień, przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin.

Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana lub w części, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku Konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów i przysługuje mu odszkodowanie.

W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim paragrafem, przedsiębiorca zwróci konsumentowi zapłaconą kwotę tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż 30 dni po rozwiązaniu.

Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca będzie dążył do udostępnienia produktu zastępczego. Przynajmniej przed dostawą zostanie jasno i zrozumiale stwierdzone, że zostanie dostarczony produkt zastępczy. Nie można wykluczyć prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów zastępczych. Koszty ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wskazanemu wcześniej przedstawicielowi, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej. Jeśli otrzymasz uszkodzony produkt

ngt, musisz to zgłosić e-mailem w ciągu trzech dni. Możesz wysłać ten e-mail na adres e-mail podany na dole tej strony.


Artykuł 12 - Czas trwania transakcji: czas trwania, zakończenie i przedłużenie

Do końca
Konsument może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, polegającą na regularnym dostarczaniu produktów (w tym energii elektrycznej) i usług, z zachowaniem obowiązujących zasad wypowiedzenia, za okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc.

Konsument może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, polegającą na regularnym dostarczaniu produktów (w tym energii elektrycznej) lub usługi po zakończeniu oznaczonego okresu, z zachowaniem obowiązujących okresów wypowiedzenia nie dłuższych niż niż jeden miesiąc.

Konsument może w umowach w poprzednim akapicie:
anulować w dowolnym momencie bez ograniczeń do zakończenia w określonym czasie lub w określonym okresie
przynajmniej anulować w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte
anulować w dowolnym momencie z takim samym wypowiedzeniem, jakie uzyskał dla siebie przedsiębiorca.

Ekspansja
Umowa zawarta na czas określony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużana ani odnawiana na czas oznaczony.

Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie dzienników, tygodników i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na czas oznaczony trzech miesięcy. Jeśli konsument może anulować tę przedłużoną umowę na koniec okresu przedłużenia z okresem wypowiedzenia wynoszącym jeden miesiąc.

Umowa zawarta na czas oznaczony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów i usług, może ulec automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony tylko w przypadku, gdy konsument w dowolnym momencie odstąpi od niej z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc i okres wypowiedzenia nie dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli umowa dotyczy dostarczania regularnego, lecz rzadziej niż raz w miesiącu, dzienników, tygodników i czasopism.
Umowa zawarta na czas określony, obejmująca regularne dostarczanie dzienników, tygodników i czasopism (prenumerata próbna i wstępna) nie jest automatycznie odnawiana i wygasa automatycznie z końcem okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania
Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok, konsument może w każdej chwili odstąpić od umowy po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu obowiązywania.


Artykuł 13 Płatności
O ile nie uzgodniono inaczej, należności Konsument powinien uiścić w terminie 7 dni od rozpoczęcia okresu ugodowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi, okres ugodowy bieg rozpoczyna się po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.

W przypadku sprzedaży produktów konsumentom ogólne warunki nigdy nie mogą przewidywać przedpłaty w wysokości większej niż 50%. Jeżeli została ustalona przedpłata, konsument nie może dochodzić żadnych praw związanych z wykonaniem danego zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej płatności.

Konsument ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę o nieścisłościach w danych dotyczących płatności.
W przypadku braku zapłaty przez konsumenta, przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, do naliczenia uzasadnionych kosztów, o których konsument został wcześniej poinformowany.


Artykuł 14 - Reklamacje
Przedsiębiorca posiada wystarczająco nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną.

Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać przedsiębiorcy w rozsądnym terminie, w pełni i jasno opisanym, po stwierdzeniu przez konsumenta wady.

Reklamacje złożone przedsiębiorcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca w terminie 14 dni odpowie z potwierdzeniem i wskazaniem, kiedy Konsument otrzyma bardziej szczegółową odpowiedź.

Jeśli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w drodze wzajemnych konsultacji, istnieje spór podlegający procedurze rozstrzygania sporów.


Artykuł 15 - Spory
Prawo holenderskie ma zastosowanie wyłącznie do umów między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki.

W przypadku sporów konsument może zwrócić się do Stichting WebwinkelKeur, a fundacja ta będzie pośredniczyć bezpłatnie. Jeżeli obie strony nie mogą dojść do porozumienia, c

skorzystać z możliwości rozpatrzenia jego reklamacji przez Stichting GeschilOnline. (Fundacja GeschilOnline.nl) Decyzja tej fundacji jest wiążąca i zarówno konsument, jak i przedsiębiorca akceptują tę wiążącą decyzję.


Artykuł 16 - Postanowienia dodatkowe i odmienne
Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od Ogólnych warunków nie mogą szkodzić konsumentowi i muszą być utrwalone na piśmie w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku.


© Wszelkie prawa zastrzeżone

Choose your language
Choose your currency

Moje konto

Zapomniałeś hasła?

Recently added

Suma z podatkiem
€0,00
Order for another €50,00 and receive free shipping
0
Porównaj
Start comparison

Ten produkt został dodany do koszyka!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Czy to akceptujesz? Czy to w porządku? Tak Nie Więcej informacji na temat plików cookie »